Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster universitari en Enginyeria del Cuir    

 

 
   

 

Presentació del màster

Dins de l´Espai Europeu d´Educació Superior (EEES) els màsters oficials són el segon nivell dels estudis universitaris després dels estudis de grau.

Aquest és un títol de màster europeu que permetrà l’exercici de la professió en qualsevol país del món.

La indústria adobera, molt activa i en expansió a nivell mundial degut a la incorporació de nous mercats i a la seva presència en diversos sectors econòmics (aeronàutica, automoció, mobiliari, calçat, moda i complements, etc), compta amb un know-how molt especialitzat, fet que dóna als titulats d’aquest màster un perfil molt interessant per a les empreses.

L’objectiu plantejat en el pla d’estudis d’aquest màster és que l’estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats necessàries per tal de contribuir a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb la indústria del cuir arreu del món.

Les sortides professionals dels titulats en aquest màster són: responsable d’I+D o responsable de producció/innovació en empreses del sector del cuir i d’altres relacionades amb aquest sector (empreses químiques proveïdores, empreses de fabricació d’articles de pell, centres de recerca, institucions de cooperació internacional, etc).

 

Per què has d'estudiar aquest màster a l'EPS?

El Màster universitari en Enginyeria del Cuir té com a finalitat que els seus estudiants adquireixin una formació avançada multidisciplinària així com les habilitats necessàries, orientades a la formació de professionals que contribueixin a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb les indústries d'adoberia i annexes a nivell mundial.

A aquest Màster s'accedeix després d'haver cursat els estudis de grau o qualsevol títol universitari oficial. El Màster universitari en Enginyeria del Cuir té una durada de 90 crèdits (3 quadrimestres) i està especialment dissenyat per satisfer la creixent demanda que les empreses tant nacionals com internacionals tenen en els principals àmbits que abasta el seu coneixement: Indústria de l'adobament, principals divisions especialitzades del sector químic, eco innovació i sostenibilitat de processos, gestió de la qualitat de producte manufacturat en els principals mercats del cuir (automoció, aeronàutic, calçat).

Les indústries de l'adobament i annexes han patit una important reestructuració a nivell mundial en els últims anys a causa de la situació macroeconòmica, hàbits de consum, canvis i restriccions mediambientals, auge dels productes biodegradables ... que han afavorit la innovació i especialització en aquest sector. L'important saber fer que acumula aquest sector i la creixent demanda de professionals especialitzats, aporta un perfil molt interessant als seus titulats.

El professorat que imparteix les classes està format majoritàriament per professorat doctor pertanyent a grups de recerca consolidats i de prestigi, que proporcionen una base sòlida per afrontar uns estudis innovadors i de qualitat.

L'aposta de l'Escola Politècnica Superior és dur a terme una formació proactiva, situant l'alumne en el centre del procés d'aprenentatge, utilitzant avaluació continuada, metodologies pedagògiques actives i una orientació professionalitzadora (a través de les pràctiques en empresa), o bé innovadora i de recerca (a través del treball en grups de recerca) i amb sòlids fonaments en la gestió de projectes i infraestructures tecnològiques.

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI i amb una altíssima demanda laboral:

 • Perquè El Campus Universitari d’Igualada és un centre de referència arreu del món
 • Perquè ofereix aquests estudis únics a Europa: el màster universitari en Enginyeria del Cuir. 
 • Perquè es tracta d'una oferta formativa molt lligada a les necessitats d’ocupació professional del territori, així mateix, fidel a la llarga trajectòria que posiciona Igualada com una de les ciutats capdavanteres en l’estudi de l’Enginyeria, com a resultat dels més de seixanta anys dedicats a l’ensenyament de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Màster en Enginyeria del Cuir poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional i d'una doble titulació internacional amb el Postgrado especialista en curtidos de pieles del CIATEC a Mèxic.
 • Perquè la xifra d’inserció laboral ha estat del 100% en els darrers tres anys
 • Perquè els alumnes poden realitzar pràctiques a empreses i adquirir coneixements i experiència en projectes reals, desenvolupar noves habilitats i fomentar l’esperit innovador.
 • Perquè el Campus Igualada-UdL es caracteritza per unes instal·lacions noves, equipades amb la tecnologia necessària per fer una recerca capdavantera

Descobreix l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, el centre on s'imparteix el Màster en Enginyeria del Cuir:

 

 

 

Informació d'accés al màster

Criteris generals d'admissió al Màster en Enginyeria del Cuir

Les condicions d'accés i criteris d'admissió del Màster en Enginyeria del Cuir es regeixen segons la normativa establerta en l'article 16 i 17 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010:

1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institutició d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti, en el país que s'ha expedit el títol, per l'accés a ensenyament de Màster.

2. Podran també accedir al Màster els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat de Lleida de què aquests acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficilas espanyols i que faculten en el país expedidor de la titulació per l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas, l'homologació del títol previ de què està en posessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que els de cursar els ensenyaments de Màster.

Perfil d'ingrés recomanat

 Entre les diferents vies d'accés als estudis, el perfil d'ingrés recomenat és:

 • Estudiants amb un Grau en Enginyeria en l'àmbit industrial.
 • Estudiants amb un Grau en Química.
 • Estudiants amb Enginyeria Industrial.
 • Estudiants amb una Llicenciatura en Química.
 • Estudiants amb una Enginyeria Tècnica de l'àmbit industrial.

Altres opcions seran considerades per la comissió del centre responsable del Màster, tenint en compte el currículum dels possibles estudinats. Altres possibles vies d'accés poden ser:

 • Estudiants amb un Grau en Enginyeries: Forestal, del Media Natural, Alimenària, Ciència Agronòmica, Agroambiental, Física o Agrícola.
 • Estudiants amb una Enginyeria Forestal o Agronoma.
 • Estudiants amb una Enginyeria Tècnica Forestal o Agrícola.
 • Estudiants amb un Grau en Física, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica o Ciències Ambientals.

Criteris d'admissió

La Comissió d'Estudis del Màster ha acordat els següents criteris per a l'admissió i assignació de places per a la matrícula. Les sol·licituds recollides s'ordenaran atenent els criteris següents:

 1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial dels detallats en el perfil d'ingrés recomenat.
 2. Estar en possessió d'un altre títol universitari oficial de grau de caràcter cientifico-tècnic, recollits en altres possibles vies d'accés.
 3. Altres estudiants que estiguin en possessió d'un títol universitari no definit en els altres dos punts, però que aportin un curriculum suficient que els capaciti pel seguiment dels estudis de Màster.

L'ordenació dels candidats es farà d'acord amb la nota mitjana de l'expedient.

Les places ofertades per al Màster en Enginyeria Informàtica és de 20 places

Els periodes d'inscripció i matriculació del Màster en Enginyeria del Cuir per al curs 2020-21 són:

Per a alumnes de primer curs

 • Primer Termini:

Preinscripció: De l'2 de Març al 5 de Juliol

Resolució primer termini: 10 de Juliol

Matricula: 22, 23 i 24 de Juliol

 • Segon Termini:

Preinscripció: Del 27 de juliol al 10 de Setembre

Resolució segon termini: 18 de Setembre

Matricula: 21, 22 i 23 de Setembre

Per a alumnes de segon curs:

De l'7 de Setembre al 11 de Setembre

 

Sortides professionals

Els titulats en Enginyeria del Cuir de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQUInforme laboral 2017 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%

Els postgraduats i postgraduades d’aquest màster adquiran les següents competències:

 • Dissenyar un procés sencer d’adobatge i acabat de pells.
 • Conèixer les propietats dels productes industrials i adquirir els criteris de selecció en funció de l’aplicació desitjada.
 • Conèixer el procés industrial i les seves implicacions ambientals.
 • Respondre qualsevol demanda de modificació, innovació i millora dels processos industrials
 • Integrar els coneixements de la pràctica industrial amb la internacionalització, la sostenibilitat, la gestió de processos, etc.
 • Conèixer en profunditat els mètodes més avançats en l’adobament, els principis químics i la seva reacció.
 • Adquirir habilitats de treball al laboratori sobre la recerca dels productes, processos i tècniques que intervenen en l’adobatge i acabat de les pells.

Que capacitaran i faran experts a aquests postgraduats i postgraduades en sortides professionals diverses, en l’àmbit de l’enginyeria del cuir: responsables d’R+D, responsables de producció/innovació en empreses del sector del cuir i en altres relacionades amb aquest sector, com araempreses químiques proveïdores, empreses de fabricació d’articles de pell, centres de recerca, institucions de cooperació internacional, etc.

 

Dobles titulacions internacionals

Doble màster internacional

CIATEC - Mèxic

CIATEC és una institució que forma part de la Xarxa de Centres Públics del Consell Nacional de Ciència i Tecnologia (CONACYT) de Mèxic, que contribueix a el desenvolupament tecnològic, econòmic i social de país, solucionant problemes de base científica en les indústries per mitjà de projectes que generen i apliquen coneixement (programes d'Innovació) en el sector del cuir i el calçat.

El titulat de l'Especialització en Adobat de Pells dissenyarà nous productes i processos per a l'adoberia a través de l'estudi de la transformació que experimenta la pell, fins a la seva conversió en cuir acabat. Els graduats entendran la influència de cadascuna de les etapes del procés en les propietats del producte final així com el seu impacte ambiental. Les tres àrees de coneixements que cobreix el pla d'estudis són:

 • Innovació i optimització de processos en la indústria de curtits i afins; s'ensenya amb un enfocament cap a la innovació, a millorar processos existents o implantar processos nous per convertir les pells en cuirs de característiques definides.
 • Química analítica aplicada a curtits. Es desenvolupen habilitats per definir les formulacions dels productes que serveixen per adobar les pells o aplicar els seus acabats.
 • Gestió ambiental. S'apliquen procediments per controlar processos i el seu impacte ambiental a partir de l'establiment de mètodes de treball i de registres quantitatius per subprocessos. 

 

 

 Qualitat

Segell de qualitat AQU Catalunya 

 

El Màster en Enginyeria del Cuir de l'EPS de la UdL va acreditar-se per AQU catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) amb el resultat final d'ACREDITACIÓ FAVORABLE.

AQU Catalunya és l’organisme responsable de l'acreditació de totes les titulacions universitàries oficials. L’Acreditació és la comprovació que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. Una comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació emet l'informe d'acreditació de la titulació que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

 

Campus Igualada

El Campus Universitari Igualada-UdL és el campus que la Universitat de Lleida té a la ciutat d’Igualada i que està especialitzat en estudis d’EnginyeriaTICAdministració i Direcció d’Empreses i Ciències de la Salut.

En els darrers anys, el Campus Universitari Igualada-UdL ha consolidat la seva oferta formativa amb vuit titulacions (cinc graus, un doble grau i dos màsters), totes elles titulacions oficials a preu públic.

L’Escola Politècnica Superior imparteix al Campus Universitari Igualada-UdL el grau en Enginyeria Química, el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, el grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació i el màster universitari en Enginyeria del Cuir, un màster de referència arreu del món que només s’imparteix a Igualada. El grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació té una durada de 3 anys i s’ofereix en format dual. Els graus en Enginyeria Química i en Organització Industrial i Logística ofereixen la possibilitat de doble titulació internacional amb la Universitat de Facens a Brasil.

La Facultat de Dret, Economia i Turisme ofereix al Campus Universitari Igualada-UdL el grau en Administració i Direcció d’Empreses, un grau amb un altíssim nivell d’inserció laboral i que ofereix la possibilitat d’obtenir una doble titulació: Graduat en ADE per la UdL i Bachelor of Business Administration per la Nóvia University de Finlàndia.

De la mateixa manera, els estudis en l’àmbit de la salut han trobat també a Igualada un lloc de referència on desenvolupar-se. El grau en Infermeria i el doble grau  en Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica, així com el màster universitari en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient han estat una aposta de gran èxit, gràcies també a la col·laboració amb el centre de simulació 4D Health, ubicat a Igualada i únic a Europa.

Un Campus amb vocació de proximitat

El Campus Igualada-UdL és un campus universitari amb vocació de proximitat i fortament arrelat al territori. El centre es caracteritza per unes instal·lacions noves, equipades amb la tecnologia necessària per fer una recerca capdavantera, perquè permeten completar els estudis en una universitat estrangera i perquè els alumnes poden realitzar pràctiques a empreses i adquirir coneixements i experiència en projectes reals, desenvolupar noves habilitats i fomentar l’esperit innovador.

Història

L'any 1958 va ser fundada a Igualada l’Escola Sindical Superior d’Adoberia (Escuela Sindical Superior de Tenería) amb l'objectiu de donar servei a les múltiples empreses adoberes de la ciutat. L'Escola d'Adoberia, única a Espanya i en el món de parla castellana, fou una iniciativa dels industrials adobers igualadins que invertiren uns 15 anys, des de 1942 fins al 1958 en la seva tramitació. 

L'Ajuntament d'Igualada cedí el 1949 un cèntric solar, a la plaça del Rei, on entre 1950 i 1953 es construí el nou edifici de 3.200 metres quadrats en quatre plantes. En el soterrani s'instal·là la planta pilot de fabricació en fase humida, a la planta baixa s'instal·là el taller d'acabats del cuir, a la planta primera s'instal·laren les aules i a la planta segona els laboratoris de física, química, control d'anàlisis químiques i recerca.

L'any 1970 el Ministeri d’Educació d’Espanya implantà els estudis d'Enginyeria Tècnica en Química Industrial. L'any 1979 el centre es va adscriure a la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'any 2010 s'acorda la signatura d'un conveni per al trasllat de l'Escola d’Enginyeria d'Igualada des de la seva ubicació de la Plaça del Rei d'Igualada, cap a un nou emplaçament situat al Pla de la Massa. Els treballs de construcció del nou edifici al Pla de la Massa s’inicien l'octubre de 2013 i l'edifici s’inaugura el 18 de setembre de 2014.

El mes de juliol de 2018, la Universitat de Lleida (UdL) assumeix la gestió íntegra del Campus Universitari d'Igualada, i l’1 de setembre de 2018, el curs comença al Campus d’Igualada sota el lideratge de la UdL.

Des de l’1 de setembre del 2019, les titulacions del Campus Universitari Igualada-UdL en l’àmbit de la Salut s’imparteixen a l’edifici de La Teneria, a la Plaça del Rei, fins que es traslladin definitivament a les noves instal·lacions de l’àmbit de Salut al Passeig Verdaguer, al costat del centre de simulació clínica 4DHealth.

El setembre de 2020 es comença a impartir a l’edifici del Pla de la Massa el grau en Administració i Direcció d’Empreses.

 

Contacte

Coordinador del Màster en Enginyeria del Cuir

Felip Combalia Cendra

Despatx: 0.11  |  Campus Igualada-UdL | Igualada (Barcelona) |   Tel: 93 8035300  |  eps.coordmec@udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Industrial

Jérôme Barrau

Despatx: 0.13 EPS  |  EPS   |  Lleida  |  Tel: 973 702 705  |   capest.etim@eps.udl.cat 

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria al Campus Igualada-UdL

Grau Baquero Armans

Despatx: sotsdireccció  | Campus Igualada-UdL  |  Igualada  |  Tel: 93 803 53 00 - Ext.7010  |  eps.capestigualada@udl.cat

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 |  EPS  |  Lleida  | Tel: 973 702 701  |  eps.secretariacentre@udl.cat

 

Descobreix el màster en 3 minuts