Inici del Contingut

Objectius i competències

El Màster universitari en Enginyeria del Cuir proporciona als nostres estudiants les competències i habilitats necessàries per contribuir a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb la indústria del cuir i annexes a nivell mundial. El Màster universitari en Enginyeria del Cuir sobre l'estudiant a la innovació del procés de fabricació, desenvolupament de productes, normalització de paràmetres físics i químics, així com sostenibilitat industrial i medi ambient. El Màster universitari en Enginyeria del Cuir prepara al futur titulat per integrar-lo com responsables de de R + D + I, responsable de producció, innovació i qualitat d'empreses del sector del cuir o relacionades amb aquest sector com la indústria química de síntesi, la indústria de fabricació d'articles de pell, centres de recerca, entre d'altres.

La modalitat d'impartició dels estudis del Màster és presencial, de totes maneres, un disseny dels horaris i activitats formatives orientat als estudiants que no poden assistir regularment a les classes juntament amb una atenció personalitzada faciliten el seguiment de les classes i del propi procés d'aprenentatge, fent possible compaginar els estudis amb altres activitats en el món laboral. Tot això, ho farem amb un equip de professors motivats per ajudar en el procés d'aprenentatge; amb un pla d'estudis que posa l'accent en aspectes pràctics i innovadors.

Objectius

Els objectius a assolir per El Màster universitari en Enginyeria del Cuir el són els següents:
• Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'Enginyeria industrial aplicada al cuir.
• Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
• Capacitat en l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria industrial aplicada al cuir, seguint criteris de qualitat i mediambientals.
• Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria industrial aplicada al cuir.
• Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació de la indústria de curtits, amb garantia de seguretat per a les persones i béns, la qualitat final del producte i la seva homologació.
• Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços de la integració d'aquests coneixements.
• Capacitat per entendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió.

Competències Específiques

Les competències específiques a què dóna accés el Màster universitari en Enginyeria del Cuir són:
• Capacitat per a la integració de tecnologies, processos, anàlisi propis de l'Enginyeria industrial aplicada al cuir, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
• Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria industrial aplicada al cuir relacionats, entre altres, amb: processos industrials (fase humida i seca), gestió de matèries primeres, anàlisi del cicle de vida, criteris mediambientals, normalització i requeriments tècnics del cuirs, mercats, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i medi ambient i en entorns de treball multidisciplinaris.
• Capacitat per a la direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
• Capacitat per dissenyar, formular, aplicar i validar processos de ribera, curtició i recurtició.
• Capacitat per dissenyar, formular, aplicar i validar processos d'acabat del cuir.
• Capacitat per adquirir habilitats de treball en el laboratori sobre la investigació de nous productes, processos i tècniques que intervenen en les fases de curticón, recurtició i acabat del cuir.
• Capacitat per adquirir una perspectiva multidisciplinària i internacional els mercats del cuir.
• Capacitat de comprendre i saber aplicar la química de proteïnes sobre la el substrat pell per a la seva estabilització, així com de la resta de subproductes proteics per a la posterior gestió i valorització.
• Capacitat de comprendre i saber aplicar la química de polímers i productes auxiliars, sobre la el substrat pell.
• Capacitat per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, serveis, i productes relacionats amb el cuir.
Capacitat per comprendre i aplicar les millors tècniques disponibles per al tractament dels efluents derivats del procés, gestió de residus sòlids i tractament de les emissions atmosfèriques derivades de les operacions finals.
• Capacitat per conèixer i reduir l'impacte ambiental del procés en totes les seves fases.
• Capacitat per conèixer i aplicar l'anàlisi del cicle de vida de la pell.
• Capacitat per comprendre i aplicar les normatives de qualitat i estandardització.

Competències Transversals

D'altra banda la pròpia Universitat de Lleida i l'Escola Politècnica Superior estableixen una sèrie de competències transversals en el disseny del pla d'estudis de totes les titulacions de l'Escola que inclouen:
• Correcció en l'expressió oral escrita.
• Domini d'una llengua estrangera.
• Domini de les TIC.
• Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
• Capacitat de planificació i organització del treball personal.
• Capacitat de considerar el context socioeconòmic així com els criteris de sostenibilitat en les solucions d'enginyeria.
• Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
• Capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i / o aportar solucions noves, utilitzant eines pròpies de l'enginyeria.
• Tenir motivació per la qualitat i la millora contínua.

 

Per obtenir el títol de màster universitari en Enginyeria del Cuir es arribessin a un conjunt de competències associades a cadascuna de les assignatures del Pla d'Estudi que dpodeu consulatr en la següent TAULA DE COMPETÈNCIES